当前位置: 资讯首页 > 社区精选 >

拼音音节,受欢迎程度投资选择排行榜

时间:2008-12-25 13:13来源:域名城 作者:雨林 点击:
拼音音节 受欢迎程度 排行榜 仅供参考,如需注册,请慎重考虑。 扫描的双拼域名总数:155880,由395个音节生成。 受国外米农的影响,一位或两位的音节对应的数据不是太准确了。 参

拼音音节 受欢迎程度 排行榜

仅供参考,如需注册,请慎重考虑。

扫描的双拼域名总数:155880,由395个音节生成。

受国外米农的影响,一位或两位的音节对应的数据不是太准确了。

参考资料:双拼.com的被注册情况报告(2007-8-26)

1) 某个音节开头的 双拼.com 还可注册的数目:

e     :   6        re    :  83        zhang : 134        gun   : 229
a     :   9        xing  :  83        shun  : 134        nuo   : 232
yi    :  14        tao   :  83        ce    : 134        shuo  : 232
da    :  17        yun   :  84        quan  : 134        gua   : 233
bo    :  25        feng  :  84        huan  : 135        dui   : 233
li    :  25        dan   :  86        gong  : 136        zui   : 234
ai    :  26        lao   :  86        lai   : 137        zun   : 236
yu    :  27        ou    :  87        huang : 137        nei   : 237
ma    :  30        jie   :  87        xie   : 137        kuang : 237
bai   :  30        tong  :  87        hou   : 138        chai  : 238
ji    :  31        yao   :  88        lang  : 138        que   : 238
fu    :  32        xu    :  88        fen   : 139        biao  : 240
le    :  33        jian  :  88        gang  : 139        chou  : 241
jin   :  34        ti    :  88        bin   : 139        cong  : 244
hua   :  34        man   :  88        bang  : 141        cang  : 244
xin   :  35        qing  :  89        xuan  : 142        piao  : 245
shi   :  35        yang  :  89        jiang : 142        sao   : 246
ya    :  35        nan   :  89        xiu   : 142        nao   : 246
san   :  37        zhu   :  91        ping  : 143        mou   : 246
an    :  37        ren   :  91        hei   : 144        zhuang: 247
su    :  38        ru    :  91        hang  : 144        zeng  : 247
mi    :  39        chu   :  92        cao   : 144        pang  : 249
bi    :  39        sa    :  93        tie   : 145        tiao  : 255
xi    :  39        min   :  93        run   : 145        zhuan : 255
ba    :  39        ci    :  93        qiu   : 145        huai  : 256
you   :  39        pa    :  93        ken   : 148        bie   : 258
mei   :  40        jun   :  93        huo   : 148        tui   : 260
he    :  41        qu    :  94        she   : 148        mian  : 260
di    :  41        fang  :  94        duo   : 149        leng  : 264
si    :  42        ying  :  95        tou   : 152        duan  : 265
ke    :  42        cha   :  95        nu    : 153        geng  : 265
mo    :  42        ze    :  95        wai   : 155        nin   : 265
hao   :  43        tan   :  95        kun   : 155        kuo   : 265
wang  :  43        jiu   :  95        bing  : 155        zang  : 266
gu    :  44        ben   :  96        shuang: 155        kui   : 268
de    :  44        pi    :  97        cu    : 158        ruo   : 271
qi    :  45        qian  :  97        peng  : 159        nian  : 273
wu    :  46        sheng :  98        jiao  : 159        kuan  : 274
wo    :  47        po    :  98        zhan  : 159        shuai : 276
xiao  :  48        yuan  :  99        ne    : 161        zha   : 277
bu    :  48        shou  :  99        sui   : 161        diao  : 279
bao   :  49        chen  : 100        rong  : 163        shai  : 279
tian  :  49        zhao  : 100        men   : 164        tuan  : 282
lu    :  49        me    : 100        shui  : 166        cou   : 283
ka    :  49        pin   : 100        chuan : 167        tun   : 283
ku    :  50        ca    : 101        zhou  : 168        juan  : 285
ju    :  50        lian  : 102        pei   : 169        ruan  : 286
hu    :  51        shan  : 103        kong  : 170        neng  : 286
hong  :  51        che   : 103        zhuo  : 173        mang  : 286
sou   :  52        zhen  : 104        hen   : 173        luan  : 287
tu    :  52        xian  : 104        suo   : 176        mie   : 289
fa    :  52        chang : 105        qiao  : 177        kua   : 291
wan   :  53        en    : 105        qiang : 177        nie   : 293
zi    :  53        sha   : 105        zhe   : 177        gei   : 295
hai   :  55        liu   : 107        chan  : 177        zhai  : 297
ye    :  56        mao   : 107        tuo   : 179        nen   : 302
te    :  58        dai   : 108        lou   : 180        pie   : 303
wei   :  58        chao  : 109        ting  : 182        zhui  : 306
cai   :  59        ga    : 110        niu   : 183        zei   : 307
zhong :  59        er    : 110        gen   : 184        lia   : 309
tai   :  59        xiang : 110        deng  : 185        pian  : 310
jia   :  60        lv    : 110        kuai  : 185        rao   : 310
du    :  60        xue   : 111        zuo   : 186        suan  : 312
han   :  61        ding  : 111        chuang: 187        zhua  : 312
lan   :  62        song  : 112        nai   : 189        fou   : 318
se    :  63        sen   : 112        kao   : 190        weng  : 323
mu    :  64        sai   : 112        ran   : 191        cuo   : 323
ao    :  65        xun   : 112        qun   : 192        seng  : 323
shu   :  66        ling  : 113        teng  : 192        beng  : 325
zhi   :  66        gui   : 114        kou   : 192        lue   : 327
shen  :  66        rui   : 114        hun   : 193        guai  : 328
bei   :  67        kan   : 115        zai   : 195        qia   : 331
jing  :  67        xia   : 115        nong  : 195        chui  : 332
ta    :  67        yo    : 115        shao  : 196        niao  : 334
long  :  67        tang  : 116        miao  : 197        nang  : 334
na    :  69        yue   : 116        zen   : 201        nuan  : 334
dong  :  71        kang  : 117        pao   : 202        miu   : 335
wen   :  71        cheng : 118        gai   : 204        rang  : 335
chi   :  72        yong  : 118        lun   : 204        shua  : 336
ha    :  72        dao   : 118        lie   : 204        qie   : 339
pu    :  73        guan  : 118        cui   : 204        zuan  : 340
fei   :  73        dian  : 118        xiong : 209        qiong : 341
guo   :  73        zu    : 118        chong : 212        keng  : 342
kai   :  73        gan   : 120        sang  : 212        diu   : 348
yin   :  75        pan   : 121        ning  : 215        zhun  : 353
ni    :  75        lei   : 122        pen   : 215        nue   : 353
ri    :  75        zheng : 123        zao   : 216        shuan : 368
mai   :  75        fo    : 124        dang  : 218        cuan  : 368
hui   :  76        heng  : 124        dun   : 218        ceng  : 369
yan   :  76        pai   : 125        rou   : 218        reng  : 376
lin   :  77        meng  : 127        zou   : 219        jiong : 376
sun   :  78        qin   : 127        bian  : 219        chuo  : 377
ban   :  78        chun  : 129        liao  : 219        niang : 382
ming  :  79        liang : 129        die   : 221        zhuai : 386
la    :  81        can   : 129        zong  : 222        chuai : 394
shang :  81        guang : 130        zan   : 224        
fan   :  81        dou   : 131        cun   : 225        
gao   :  81        luo   : 132        ang   : 227        
wa    :  82        za    : 132        jue   : 228        
ge    :  82        gou   : 133        nv    : 228        


2) 某个音节结尾的 双拼.com 还可注册的数目:


ke    :   6        shan  :  83        ca    : 133        kao   : 225
e     :  14        ao    :  84        ru    : 135        rou   : 227
a     :  19        hong  :  84        hang  : 135        hen   : 228
da    :  20        bi    :  84        yong  : 136        jue   : 229
ba    :  20        yun   :  85        gui   : 137        zhai  : 229
le    :  21        man   :  85        gen   : 137        nie   : 229
li    :  22        qu    :  85        lai   : 138        pian  : 231
yi    :  26        wa    :  85        ben   : 138        zhuo  : 232
shi   :  27        ce    :  86        peng  : 139        sang  : 232
ge    :  28        nan   :  86        zhen  : 139        zou   : 232
ji    :  28        ting  :  86        can   : 139        cong  : 233
er    :  28        dan   :  87        kou   : 140        diao  : 235
you   :  30        yin   :  87        pan   : 140        zuo   : 237
bao   :  30        bang  :  88        liao  : 140        niao  : 237
zi    :  31        jian  :  89        tie   : 141        lia   : 239
yu    :  33        ping  :  90        teng  : 142        juan  : 243
wang  :  35        hai   :  90        nu    : 143        dui   : 244
ma    :  36        han   :  91        za    : 144        nei   : 247
di    :  36        mao   :  91        qin   : 144        tun   : 249
du    :  36        pin   :  91        lun   : 144        cang  : 250
fa    :  37        xian  :  91        chao  : 144        seng  : 253
bo    :  38        meng  :  91        xie   : 145        shuang: 254
de    :  42        sen   :  92        liu   : 145        zong  : 254
ya    :  43        ou    :  92        qiang : 146        sao   : 256
hu    :  45        gao   :  92        zheng : 146        ruan  : 257
ye    :  45        kai   :  93        pa    : 147        kui   : 258
qi    :  46        yue   :  93        jiao  : 148        zun   : 259
xin   :  46        gang  :  94        she   : 151        shao  : 262
an    :  46        min   :  94        xuan  : 151        shuai : 264
na    :  47        dong  :  94        qiu   : 152        mou   : 264
fu    :  47        zu    :  95        shun  : 152        chai  : 264
ren   :  48        wo    :  97        qiao  : 154        cui   : 269
tu    :  48        ding  :  97        heng  : 154        bie   : 272
hua   :  50        ze    :  97        jiu   : 155        nang  : 272
jia   :  50        ci    :  98        zai   : 156        zui   : 272
mei   :  51        fei   :  99        chun  : 157        tuan  : 276
long  :  51        shen  :  99        guang : 157        chou  : 276
xi    :  52        chen  :  99        lou   : 159        pie   : 276
ku    :  53        sa    :  99        pei   : 159        kuai  : 277
ni    :  54        bei   : 100        kong  : 160        leng  : 280
mi    :  55        chang : 101        zhe   : 162        kuang : 281
se    :  56        lang  : 101        shui  : 163        kuo   : 281
ju    :  56        xu    : 102        ang   : 163        kuan  : 282
si    :  56        wan   : 102        chan  : 164        tui   : 282
xing  :  56        yao   : 103        ken   : 164        zhuan : 283
ka    :  57        mai   : 103        bing  : 165        hei   : 284
he    :  58        po    : 104        sai   : 165        fou   : 284
tai   :  58        shang : 104        duo   : 165        mie   : 284
yuan  :  59        lei   : 104        fo    : 165        rang  : 285
jin   :  59        ning  : 104        dun   : 166        mang  : 286
gu    :  59        ga    : 106        huan  : 166        geng  : 288
ta    :  59        men   : 106        chuang: 168        zha   : 289
la    :  60        zhu   : 108        tuo   : 168        lue   : 291
lin   :  60        kang  : 109        chuan : 168        tiao  : 291
yang  :  60        tou   : 109        niu   : 169        duan  : 292
te    :  60        jun   : 109        huang : 172        rao   : 295
hao   :  60        guo   : 110        neng  : 172        pang  : 298
dao   :  61        yo    : 110        nuo   : 172        ruo   : 300
cai   :  61        ban   : 111        zhao  : 174        zang  : 301
feng  :  62        xia   : 112        deng  : 175        zeng  : 301
chi   :  65        tang  : 112        cun   : 176        zuan  : 304
tian  :  65        cha   : 112        die   : 177        suan  : 304
wen   :  65        dai   : 112        nai   : 179        keng  : 305
yan   :  66        dou   : 113        nv    : 180        huai  : 306
shu   :  66        sun   : 115        biao  : 180        gei   : 313
wei   :  67        quan  : 115        zhang : 180        cuo   : 315
lu    :  67        ran   : 116        hou   : 181        beng  : 316
jie   :  68        xue   : 117        cao   : 185        luan  : 323
ai    :  68        rong  : 117        chong : 185        cou   : 325
fang  :  69        san   : 117        dang  : 186        ceng  : 326
gou   :  70        xiu   : 117        qun   : 188        qiong : 331
tong  :  70        qing  : 118        zhuang: 188        zei   : 335
wu    :  70        ne    : 120        luo   : 190        shua  : 335
mo    :  70        bin   : 121        suo   : 192        weng  : 337
su    :  73        run   : 121        shuo  : 193        zhun  : 338
mu    :  73        sha   : 122        bian  : 194        qia   : 339
pai   :  73        guan  : 122        que   : 198        nuan  : 340
sou   :  73        liang : 123        pao   : 200        shai  : 341
ling  :  73        qian  : 123        wai   : 201        reng  : 341
bu    :  74        rui   : 123        hun   : 202        kua   : 341
hui   :  75        xiao  : 123        mian  : 202        qie   : 342
dian  :  75        zhou  : 124        nen   : 202        guai  : 342
tao   :  75        shou  : 124        gua   : 203        nue   : 344
pu    :  76        kan   : 124        gai   : 204        niang : 345
en    :  76        jiang : 125        zen   : 204        chui  : 350
ming  :  77        zhong : 125        nong  : 205        diu   : 352
ri    :  77        pi    : 125        xiong : 206        zhui  : 363
tan   :  77        chu   : 125        lie   : 207        miu   : 366
cheng :  77        song  : 126        cu    : 208        zhua  : 368
zhi   :  78        huo   : 127        piao  : 212        jiong : 368
xiang :  79        ha    : 127        lao   : 214        shuan : 376
lan   :  80        fen   : 129        nian  : 216        cuan  : 376
sheng :  80        bai   : 129        nin   : 217        chuo  : 384
fan   :  80        me    : 130        zan   : 217        zhuai : 389
ti    :  81        lv    : 130        gun   : 221        chuai : 393
che   :  81        gan   : 131        zao   : 221        
jing  :  82        zhan  : 131        miao  : 221        
xun   :  82        kun   : 132        pen   : 223        
lian  :  82        re    : 132        nao   : 224        
ying  :  82        gong  : 133        sui   : 225    

相关新闻

------分隔线----------------------------
域名中介经纪
域名经纪服务:是指企业或个人委托域名城为其提供议价、分析、谈判、收购域名的一个全过程服务。
域名中介服务:是指企业或个人将域名和交易款项委托域名城为其保障交易双方的资金和域名安全,保证将域名和交易款项过户至交易双方的第三方服务。
推荐内容